Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Μετά το κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο, έρχεται και το ΥΦΕΚΑ...

Τι είναι το ΥΦΕΚΑ; Η καινούρια υπηρεσία φύλαξης που θα εδρεύει στις εγκαταστάσεις των κέντρων κράτησης μεταναστών, όπως αυτό στο πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη Κορίνθου. Στη στελέχωσή του συγκαταλέγονται εκτός από αστυνομικούς, ειδικοί φρουροί και συνοριοφύλακες. Το ΥΦΕΚΑ ευαγγελίζεται, την μέριμνα για αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών.... Μάλιστα η εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς θα συνεπάγεται την απομάκρυνση του ατόμου από το σώμα. Την ομάδα του ΥΦΕΚΑ θα απαρτίζουν ειδικά εξοπλισμένοι εκπαιδευμένοι για επιχειρησιακή ετοιμότητα.... Ναι μεν δηλαδή δεν θα υπάρχει ρατσιστική βία, αλλά για καταστολή επικίνδυνων καταστάσεων για την ειρηνική διαβίωση στο κέντρο... θα στέλνουν τους εξοπλισμένους αστακούς! Βαυκαλιζόταν κανείς ότι ο κ. Δένδιας δεν έφερε το κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο, για να μείνει; Με την ίδρυση της υπηρεσίας αυτής και μειώνοντας έτσι τον αστυνομικό φόρτο εργασίας 'κλείνει' και τα αντιφρονούντα στόματα της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Πελοποννήσου. Της δημοτικής αρχής...τα στόματα είχαν από καιρό κλείσει...
Διαβάστε το ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr:
Με απόφαση του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε την Ίδρυση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών ( ΥΦΕΚΑ ).

Οι υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων κράτησης Αλλοδαπών ΥΦΕΚΑ που ιδρύονται είναι επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού και θα λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων των Κέντρων Κράτησης μη νόμιμων μεταναστών και η τοπική τους αρμοδιότητα ταυτίζεται με τον χώρο των εγκαταστάσεων αυτών

Συγκεκριμένα Ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκα­ταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (ΥΦΕΚΑ):

α. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ­λοδαπών Αττικής, με έδρα το δήμο Αχαρνών και διοι­κητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.
β. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ­λοδαπών Κορίνθου, με έδρα το δήμο Κορινθίων και διοι­κητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας.
γ. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ­λοδαπών Δράμας, με έδρα το δήμο Παρανεστίου και δι­οικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας.
δ. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ­λοδαπών Κομοτηνής, με έδρα το δήμο Κομοτηνής και δι­οικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης.
ε. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ­λοδαπών Ξάνθης, με έδρα το δήμο Ξάνθης και διοικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης.

Οι ΥΦΕΚΑ θα έχουν ως αποστολή την ασφαλή φύλαξη των μη νόμιμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους, τη μέριμνα για την κράτησή τους στις εγκαταστάσεις της Υπη­ρεσίας σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους και τη συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς για την παροχή σ’ αυτούς ιατρικού ελέγχου, φαρμακευτικής κάλυψης και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης. Στην αποστολή των ΥΦΕΚΑ περιλαμβάνονται ιδίως:

α. η παραλαβή, καταγραφή και ο έλεγχος των προς κράτηση αλλοδαπών,
β. η μέριμνα για τη σίτιση, την ένδυση, την ιατρική εξέταση και τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, εφόσον παρίσταται σχετική προς τούτο ανάγκη,
γ. ο διαχωρισμός των ατόμων που ανήκουν σε ευάλω­τες ομάδες και η κράτησή τους σε διακριτούς χώρους των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ΥΦΕΚΑ.,
δ. η μέριμνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την περιφρούρησή τους επί 24ώρου βάσεως,
ε. η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης προς το σκοπό πρόληψης γεγονό­των ή καταστάσεων που δύναται να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία του,
στ. η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς προς το σκοπό παροχής ιατροφαρμακευτι­κής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας και συμβουλευτικής στήριξης στα άτομα που κρατούνται στα Κέντρα Κρά­τησης και η μέριμνα για τη διερμηνεία στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται,
ζ. η παραλαβή, η καταγραφή και φύλαξη των αντικει­μένων που παραδίδονται από τους κρατούμενους κατά την άφιξή τους στο Κέντρο Κράτησης και η παράδοσή τους σε αυτούς με την αποχώρησή τους,
η. η ενημέρωση των κρατουμένων για τα δικαιώματά τους και η παροχή πληροφοριών για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους σε συνεργασία με άλλους Φορείς και Υπηρεσίες.

Οι ΥΦΕΚΑ θα στελεχώθούν με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους αστυνομικό προσωπικό καθώς και από ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες.

Οι ΥΦΕΚΑ θα διαρθρώνονται σε επιμέρους λειτουρ­γικά Κλιμάκια ως εξής:

α. Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο εί­ναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της γραμματειακής, τεχνικής και γενικά της διοικητικής υποστήριξης της Υπηρεσίας.

β. Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, καταγραφή, τακτοποίηση και διαχείριση των αλλοδαπών που παραδίδονται προς κράτηση στην Υπηρεσία.

γ. Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την φρούρηση των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας και την εποπτεία των χώρων κράτησης για την αποτροπή τυχόν παράνομων ενεργειών και κατα­στάσεων.

Ως Διοικητής Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσε­ων Κράτησης Αλλοδαπών τοποθετείται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που κατέχει το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ή του Αστυνόμου Β΄ ο οποίος, έχει τα καθήκοντα του άρθρου 32 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) ως προς τη διοίκηση και την ειδική αποστολή της Υπηρε­σίας και επιπλέον:

α. παρακολουθεί τη λειτουργία του Κέντρου Κράτη­σης και παρεμβαίνει άμεσα για την αντιμετώπιση κα διευθέτηση οποιουδήποτε περιστατικού διαταράσσει ή απειλεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης,

β. εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσω­πικό της Υπηρεσίας στην εκπλήρωση της αποστολής του,

γ. αναφέρει άμεσα στον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή ή στον αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των Κέντρων της οικείας Διεύθυνσης Υποδιευθυντή για κάθε σοβαρό ή έκτακτο περιστατικό το οποίο συμβαίνει στο Κέντρο Κράτησης και ιδίως για περιπτώσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς του προσωπικού σε βάρος των κρατου­μένων, σοβαρών, μολυσματικών ή αιφνίδιων ασθενειών και εκδήλωσης ή απειλής εκδήλωσης βίαιων γεγονότων,

δ. συνεργάζεται με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές, και Φορείς προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκ­πλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας,

ε. μεριμνά για την πλήρη ενημέρωσή του επί όλων των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του οικείου Κέντρου Κράτησης και ιδίως επί θεμάτων ασθενειών των κρατουμένων και ασφάλειας της εγκατάστασης και παρεμβαίνει άμεσα για τη διευθέτησή τους,

στ. σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της Υπηρεσίας και καθοδηγεί το προσωπικό για την αποτελεσματικό­τερη εκπλήρωση της αποστολής του,

ζ. παρακολουθεί τη συμπεριφορά του προσωπικού της Υπηρεσίας έναντι των κρατουμένων και παρεμβαίνει άμεσα, προβαίνοντας στις προβλεπόμενες δικονομικές

και πειθαρχικές ενέργειες σε βάρος των υπαιτίων, σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ρατσιστικής, βίαιης ή ανάρ­μοστης συμπεριφοράς,

η. μεριμνά για την ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης, από το προσωπικό της Υπηρεσίας,

θ. εγκρίνει τα αιτήματα τρίτων προσώπων για επίσκε­ψη στο Κέντρο Κράτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις ισχύουσες διατάξεις,

ι. εκτελεί κάθε άλλο έργο που του ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας στις ΥΦΕΚΑ διατίθε­νται βαθμοφόροι της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Αρχιφύλακα μέχρι και του Υπαστυνόμου Α΄, οι οποίοι έχουν τα οριζόμενα από το άρθρο 60 του π.δ. 141/1991 καθήκοντα, σε σχέση με την αποστολή της Υπηρεσίας τους και επιπλέον:

α. παραλαμβάνουν τους προς κράτηση αλλοδαπούς και μεριμνούν για την καταγραφή και τον έλεγχό τους καθώς και για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων που τους παραδίδονται,

β. μεριμνούν για την ιατρική εξέταση καθώς και για την παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αλλοδαπούς που παραλαμβάνουν, εφόσον αυτό απαιτείται και το διαχωρισμό εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

γ. επιβλέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα του Κέντρου Κράτησης καθώς και για την κατάσταση, παράδοση, παραλαβή και ασφαλή φύλαξη του οπλισμού της Υπηρεσίας,

δ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή για κάθε έκτακτο, σοβαρό ή ιδιαίτερο γεγονός που συμβαίνει εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου,

ε. παρεμβαίνουν άμεσα για τη διευθέτηση τυχόν προ­βλημάτων ή δυσλειτουργιών και σε περίπτωση αδυνα­μίας ενημερώνουν άμεσα τον διοικητή τους,

στ. ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των κρατουμένων και μεριμνούν για την παροχή ιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται,

ζ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή τους σχετικά με την υποβολή αιτημάτων επίσκεψης τρίτων προσώπων στο Κέντρο Κράτησης,

η. εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.

Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, αναθέτουν με διαταγή τους σε έναν από τους Υποδιευθυντές τους την εποπτεία και τον έλεγχο της οικείας Υ.Φ.Ε.Κ.Α.

Σε κάθε ΥΦΕΚΑ θα συγκροτούνται, με διαταγή του οικείου διοικητή, μία ή περισσότερες ομάδες επιχειρησια­κής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμέ­νο προσωπικό της Υπηρεσίας. Οι ομάδες επιχειρησιακής ετοιμότητας των ΥΦΕΚΑ παρεμβαίνουν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή γενικευμένων καταστάσεων οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ή απειλούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κέντρου Κράτησης ή θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και των κρατουμένων. Η στελέχωση των ομάδων επιχειρησιακής ετοιμότητας, τα ειδικότερα καθήκοντα και η επιχειρησιακή τους δράση ρυθμίζονται στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επόμενης παραγράφου.

Η τυχόν εκδήλωση ρατσιστικής, βίαιης, απάνθρω­πης ή ταπεινωτικής συμπεριφοράς από προσωπικό των ΥΦΕΚΑ σε βάρος κρατουμένων, πέραν των προβλε­πόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων συνεπάγεται και την άμεση απομάκρυνση αυτών από την Υπηρεσία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου