Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας δήμων και περιφέρειας για το χειμώνα '12-13

Διάβασα προσφάτως στο axiontv.gr ότι στη σύσκεψη που οργάνωσε το αρμόδιο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, οι 6 δήμαρχοι ήταν απόντες, ενώ το παρόν έδωσαν εθελοντικές οργανώσεις (δείγμα της εσφαλμένης ιδιότητας περί των ενεργών πολιτών που προωθείται επιμελώς στην Ελλάδα, αφήνοντας αδιάφορους τους επίσημους φορείς που έχουν να επιδείξουν έτη ανικανότητας). Πιθανότατα να είχαν άλλες υποχρεώσεις, ή να μην το θεώρησαν σημαντικό, σύμφωνα όμως με την κατεπείγουσα εγκύκλιο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΕΔΩ), οι δήμοι έχουν σαφείς αρμοδιότητες σε έκτακτα συμβάντα χιονοπτώσεων και παγετών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών... Διαβάστε στη συνέχεια τι καθορίζεται σε επίπεδο Περιφερειών και καλλικρατικών δήμων, για τα οδικά δίκτυα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών:


Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με την απόφαση 45088/14905/12-10-2011 του οικείου Περιφερειάρχη η συντήρηση των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα τόσο της πρώην κρατικής Περιφέρειας όσο και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δίνεται στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας για το οδικό τμήμα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια εκάστης. Σε περίπτωση οδού που διέρχεται από περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, η ευθύνη κατανέμεται για κάθε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας που η οδός διέρχεται μέσα στα όρια της διοικητικής της ευθύνης.
Διευθύνουσες Υπηρεσίες για τα έργα και τις δράσεις χειμερινής συντήρησης είναι τα Τμήματα Συγκοινωνιακών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων ενώ Προϊσταμένη Αρχή είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) είναι σαφές ότι το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των πρώην κρατικών Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ανήκει πλέον στις νέες Περιφέρειες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συντήρησή του. Η συντήρηση του υπόλοιπου οδικού δικτύου της χώρας, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις προαναφερόμενες αποφάσεις (ΥΠΕΧΩΔΕ, πρώην κρατικών Περιφερειών), αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων εντός των διοικητικών ορίων εκάστου. Σε περίπτωση οδού που διέρχεται από περισσότερους Δήμους, η ευθύνη κατανέμεται τμηματικά σε κάθε Δήμο που η οδός διέρχεται μέσα στα όρια της διοικητικής του ευθύνης. Τέλος, όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώνονται, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται πλέον από τους Δήμους που συνιστώνται με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (αρθ. 283, παρ.1 του Ν.3852/2010).

Τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα διάθεσης ή μίσθωσης ικανού αριθμού μεγάλων γερανοφόρων ρυμουλκών οχημάτων για την άμεση απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων φορτηγών οχημάτων ιδίως κατά μήκος του οδικού άξονα της Π.Α.Θ.Ε. και του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας.

Οι Δήμοι στα πλαίσια του σχεδιασμού και λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού έχουν αρμοδιότητες που συνδέονται με το:
• προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία και τον περιορισμό στο ελάχιστο των καθυστερήσεων και των ατυχημάτων.
• σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού

Κατόπιν των ανωτέρω οι Δήμαρχοι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους παρακαλούνται για τα εξής:
1. Να δοθεί εντολή στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών των Δήμων που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου να προχωρήσουν άμεσα στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού.
2. Να επιλυθούν άμεσα, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, προβλήματα που αφορούν την έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος ή και άλλων κατάλληλων υλικών (ψηφίδα, κτλ.), όπως επίσης και την προληπτική συντήρηση μηχανημάτων αποχιονισμού και διασποράς άλατος.
3. Να δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες προγραμματισμένων μισθώσεων ιδιωτικών μέσων κλπ., όπου αυτό απαιτείται, με βάση το σχεδιασμό
4. Να δοθεί εντολή στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών των Δήμων που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου να προχωρήσουν στον ορισμό υπευθύνων και επικεφαλής συντονιστή για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων παγετού του εσωτερικού οδικού δικτύου των πολεοδομικών συγκροτημάτων και οικισμών αρμοδιότητάς τους.
5. Να δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην επιπλέον στελέχωση, για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται, των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται με βάση το σχεδιασμό σε έργα και δράσεις αντιμετώπισης προβλημάτων εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού καθώς και έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων του.
6. Προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού.
7. Ορισμός υπευθύνων για την λήψη μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεων Ύδρευσης, καθώς και μέτρων ετοιμότητας για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προέρχονται από παγετό.
8. Στελέχωση και οργάνωση του γραφείου Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 2α του αρθ 13 του Ν3013/2002.
9. Να δοθεί εντολή στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Στα ανωτέρω μνημόνια ενεργειών να περιλαμβάνεται και κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων
10. Να συγκληθεί Σ.Τ.Ο. με θέμα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.
Στα ανωτέρω ΣΤΟ των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν θέματα σχετικά α) με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των Δήμων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας και β) με το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού..

Στα ανωτέρω ΣΤΟ των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν θέματα σχετικά α) με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των Δήμων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας και β) με το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού..
Οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΤΟ να διαβιβαστούν άμεσα, με ευθύνη των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα.
Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, που λαμβάνουν τις προειδοποιήσεις θα πρέπει άμεσα να ενημερώνουν τους επικεφαλής υπεύθυνους, για τον αποχιονισμό, προκειμένου η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, να τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών μέσων που τελούν υπό καθεστώς προγραμματισμένης μίσθωσης.
Η κινητοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων που εμπλέκονται στον αποχιονισμό, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την υποστήριξη φορέων που επιχειρούν για παροχή βοηθείας, αποκατάσταση βλαβών, κλπ., θα πρέπει να γίνεται βάσει μνημονίου ενεργειών, το οποίο οφείλουν να συντάξουν για τους λόγους αυτούς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας (Σχέδιο Ξενοκράτης /ΦΕΚ 423/10-4-2003/τευχ. Β).
O Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για τη πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να δημιουργηθούν εξ αιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, μπορεί να συγκαλέσει προς υποβοήθηση του έργου του το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) (άρθρο 13 του Ν3013/2002).
Η διακοπή ή μη της λειτουργίας των σχολείων αποτελεί ευθύνη του Δημάρχου ο οποίος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)
Αιτήματα συνδρομής προς ενίσχυση του έργου των δήμων με υλικά και μέσα, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, μπορούν να υποβάλλονται από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου