Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Πρώτες θέσεις εργασίας για το 2013 σε Κορινθία και Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κορινθία

- 4 Έμμισθοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
O Όμιλος Εταιρειών International Life, ραγδαία αναπτυσσόμενος στην παροχή Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει:

4 Έμμισθους Ασφαλιστικούς Συμβούλους
Για τη δημιουργία νέας ομάδας πωλήσεων.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ηλικία 25 – 55 ετών
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και διάθεση για δημιουργική εργασία.
Μεταφορικό μέσο
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων καθώς και ένας κύκλος γνωριμιών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.Υπεύθυνη Κα Μαριάννα Αντωνιάδη.

-42 εποχικοί στο Δ. Κορινθίων
Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. Οι θέσεις είναι:

ΔΕ     ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ     6
ΔΕ     ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ     1
ΔΕ     ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ     1
ΔΕ     ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΑΠΑΣ)     2
ΥΕ     ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ     16
ΥΕ     ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ     16

-Πολιτιστικοί φορείς Κορινθίας
Εκτός από τις 42 προσλήψεις τεχνικού προσωπικού στο δήμο Κορινθίων, αναμένονται και προσλήψεις σε πολιτιστικούς φορείς του νομού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το ΕΘΝΟΣ:

Προσλήψεις θα κάνουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το ΕΜΠ και η Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ οικονομολόγους αναζητά και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Προκηρύξεις για την κάλυψη 149 εποχικών θέσεων έχουν δημοσιεύσει οι δήμοι Κηφισιάς και Αμαρουσίου, ενώ 42 συμβασιούχους στην καθαριότητα θα προσλάβει και ο Δήμος Κορινθίων.

Τέλος, με 27 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί η ΔΕΗ για την κάλυψη αναγκών υποκαταστημάτων της σε 15 πόλεις, ενώ 137 προσλήψεις θα πραγματοποιήσουν μέσα στον Ιανουάριο πολιτιστικοί φορείς από τη Λάρισα, τις Σέρρες, την Καβάλα, τη Θάσο, την Κορινθία και την Ηλεία.

Λακωνία

-ΠΕ Ψυχολόγος

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ «ΔΙΑΥΛΟΣ», σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ΠΕ Ψυχολόγου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης: 1. Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
 • Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής 
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:

1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.
4) Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
5) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Για την παραπάνω ειδικότητα απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:

Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:
- Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
- Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
- Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αυτοπροσώπως στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, οδός Αρχιδάμου 151, έως και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013, καθημερινά από 9.00π.μ. - 13.00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2731023440.

-Αλυσίδα Super Market στην Πελοπόννησο ζητά Κρεοπώλες

Απαραίτητα θα πρέπει να έχουν: 
 • Απόφοιτοι Σχολής Κρεοπωλών (με δίπλωμα)
 • 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακοί
 • Γνώση της αγοράς τροφίμων (κρέατος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Αγαπη για τη δουλειά 
 • Μόνιμοι Κάτοικοι Λακωνίας

- Ζητείται Graphic Designer-Γραφίστας
Περιοχή: Λακωνία
Απασχόληση: Πλήρης

Ανώνυμη Εταιρία αλυσίδα καταστημάτων στη ΛΑΚΩΝΙΑ, ζητά graphic designer για τη δημιουργία, φυλλαδίων, λογοτύπων κλπ για μόνιμη εργασία.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικων φυλλαδίων.
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα για διαμόρφωση ιδεών.
 • Έρευνα για σχεδιαστικές τάσεις και εξελίξεις στο χώρο του Graphic designing.
 • Δημιουργία ελκυστικών designs για το κοινό στόχο, καινοτόμα και user friendly περιβάλλοντα.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Ηλικία εως 35 ετών
 • Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ
 • Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 χρόνων
 • Άριστη γνώση σε προγράμματα , PhotoShop, corel , illustrator κλπ
 • Επιθυμητές οι γνώσεις άλλων προγραμμάτων
 • Πιστοποιημένες γνώσεις
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό social media campaigns.
Αποστολή βιογραφικών 
Με διακριτικό Τίτλο "Graphic designer" και με portfolio.

-Η εταιρεία Αφοι Καραγιάννη Α.Ε (Super Markets Καραγιάννη) ενδιαφέρεται να στελεχώσει
την παρακάτω θέση Περιφερειακού Διευθυντή

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των καταστημάτων και την εκπαίδευση του προσωπικού στα πλαίσια των διαδικασιών που η εταιρεία ορίζει. Θα αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση "Super Market"
 • Μονιμος κάτοικος νομου Λακωνίας

Προφίλ υποψηφίου:
 • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ επιθυμητό
 • Ηλικία 30-40 ετών
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Προσωπική παρακίνηση, ομαδικό πνεύμα
Αποστολή βιογραφικού με mail με διακριτικό τίτλο "Περιφερειακός διευθυντής"
Με ταχυδρομείο
Αφοι Καραγιάννη Α.Ε
Βασιλέώς Γεωργίου Β' 47
Τκ.23200, Γύθειο
Υπ'οψιν τμήματος προσωπικού

-Προγραμματιστης-τρια web Developer-Designer
Περιοχή: Λακωνία
Απασχόληση: Πλήρης
Κατηγορία: Πληροφορική/ web εφαρμογές

Θυγατρική Ανώνυμης Εταιρίας (που δραστηριοποιείται στο χώρο του Λιανικού εμπορίου) με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης και ανάπτυξης στο χώρο του ίντερνετ ζητά web developer, designer για δημιουργία, συντήρηση και ανάπτυξη web sites (e-shops), για μόνιμη εργασία στη ΛΑΚΩΝΙΑ.

Σκοπός θέσης:

Η ευθύνη για την άριστη παρουσίαση, την απεικόνιση, τη μέγιστη χρηστικότητα των ιστοτόπων αξιοποιώντας τις τεχνικές γνώσεις σε συνδυασμό με τις γνώσεις σε graphic design.

Στόχος να σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτυχθεί τμήμα με αρκετές θέσεις εργασίας έχοντας ως μοναδική δραστηριότητα τις εφαρμογές διαδικτύου

Αρμοδιότητες:
 • Δημιουργία δυναμικών ιστοτόπων και interactive social media εφαρμογών.
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα για διαμόρφωση ιδεών.
 • Έρευνα για σχεδιαστικές τάσεις και εξελίξεις στο χώρο του web.
 • Δημιουργία ελκυστικών designs για το κοινό στόχο, καινοτόμα και user friendly περιβάλλοντα.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ
 • Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε web-development.
 • Άριστη γνώση σε frond και back page προγράμματα PHP, HTML & CSS, PhotoShop
 • Επιθυμητές οι γνώσεις Joomla και άλλα Open Source Εργαλεία
 • Πιστοποιημένες γνώσεις web-development.
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό social media campaigns.
Αποστολή βιογραφικών με τον διακριτικό τίτλο "web developer"

Μεσσηνία

Ο δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων -εποχικών για 8μηνες συμβάσεις:

 • 2 ΔΕ Υδραυλικών1 ΔΕ χειριστής μηχανήματος έργου (σαρώθρου)
 • 1 ΔΕ χειριστής μηχανήματος έργου (γκρέιντερ)
 • 1 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων
 • 8 ΥΕ εργάτες καθαριότητας
 • 2 ΥΕ εργάτες ύδρευσης
Λεπτομέρειες

Αργολίδα

Ο δήμος Ναυπλίου ανακοινώνει τη σύμβαση εργασίας με 7 άτομα για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σχολικού έτους 2012-13. Θέσεις:
 • 2 ΤΕ βρεφονηπιοκόμων
 • 2 ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμων
 • 1 ΔΕ Μαγείρων
 • 2 ΥΕ προσωπικό καθαριότητας
Λεπτομέρειες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου