Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Επιδότηση μισθού ερευνητή σε επιχειρήσεις ανά Περιφέρεια

80 % Επιδοτηση μισθου για ερευνητικο προσωπικο σε επιχειρήσεις απο το ΕΣΠΑ 2013

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την πρόσληψη / απασχόληση ερευνητών/ερευνητριών, και συγκεκριμένα παρεχει επιδοτηση το 80% του μισθου σε επιχειρησεις για την απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν για την υλοποίηση ερευνητικών έργων. Στη δράση μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.


Κάθε επιχείρηση (δικαιούχος) υποβάλει μια πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού. Η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την πρόσληψη ενός (1) έως δύο (2) ερευνητών. Επικουρικά, μπορεί να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου. Η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού αφορά αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

Στην πρότασή της η επιχείρηση περιγράφει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπάγεται η εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν προτείνει συγκεκριμένα άτομα, αλλά αναφέρει τον απαιτούμενο αριθμό των θέσεων (ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού) θα απαιτηθεί να καλυφθούν για την υλοποίηση του έργου και περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις (εμπειρία, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κλπ).

Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται
α) κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος
β) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου.

Ως Τεχνικό/ Υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνται:
α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο Ερευνητικό προσωπικό
β) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλείεται από την παρούσα πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας -De minimis.
Οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:
01. Μαθηματικά και Στατιστική
02. Φυσική και Αστρονομία
03. Χημεία/ Επιστήμες Υλικών/Χημική Μηχανική
04. Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών/Τηλεπικοινωνίες
05. Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία & Ηλεκτρονική Μηχανική
06. Κατασκευές/ Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού/ Αρχιτεκτονική/ Ναυπηγική και Αεροναυπηγική
07. Ενέργεια και Περιβάλλον
08. Ιατρικές Επιστήμες
09. Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής
10. Κοινωνικές & Οικονομικές Επιστήμες
11. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

1) Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την Επιχείρηση - Δικαιούχο:
1. Με τον όρο επιχείρηση νοούνται οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις
2. Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Η επιχείρηση θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) – (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής , Άρθρο 1). Ειδικότερα σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν μπορούν να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που:
i. Είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02.
ii.δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 17 της 21/1/2000,σ.22).
iii. ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 της Συνθήκης.
iv. δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1407/2002.
Στο Παράρτημα Β παρατίθεται ενδεικτική λίστα των ΚΑΔ στους οποίους αφορούν οι περιορισμοί του Κανονισμού de minimis.
4. Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας πρόσκλησης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία ένταξης της
πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Το προαναφερθέν ποσό ανέρχεται στα 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών.
5. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου και αντικειμένου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 12 μήνες μετά την έναρξη του έργου. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.
6. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εγκεκριμένου έργου σε τρίτους από οποιανδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.

2) Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα επιχορηγηθεί (ωφελούμενοι):
i. Ιδιότητα ανέργου
Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανέργου η οποία θα πιστοποιείται από δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Εναλλακτικά, στην περίπτωση ωφελούμενων οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις / επιμελητήρια (πχ μηχανικοί, γιατροί κλπ), δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα θεωρείται ότι έχουν την ιδιότητα του ανέργου εφόσον: α) δεν έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο από την ημερομηνία της πρόσληψης και β) δεν έχουν συνάψει σύμβαση έργου/ παροχής υπηρεσιών η οποία να είναι σε ισχύ.

ii. Επιπρόσθετες προϋποθέσεις πρόσληψης
Το προσωπικό που τελικά θα επιλεγεί για πρόσληψη:
• δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την έναρξη του έργου (όπως αυτή θα ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης/Ένταξης Πράξης).
• Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία
• Στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.: δεν θα πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος στις Ο.Ε.και Ε.Ε., να ανήκει στα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., να είναι εταίρος στις Ε.Π.Ε.. Επιπλέον δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τα προαναφερόμενα πρόσωπα
iii. Ιθαγένεια: οποιαδήποτε
Στην περίπτωση αλλοδαπού/ής ερευνητή/τριας ή τεχνικού (ν.3284/2004 «Κώδικας ΕλληνικήςΙθαγένειας», Συνθήκη της Ρώμης, άρθρο 17 «Ιθαγένεια της Ένωσης») εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).
Τι χρηματοδοτείται

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης (Δημόσια Δαπάνη) ανά επιχείρηση ανέρχεται στο 80% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου. Tο υπόλοιπο 20% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.

Κατηγορίες και Ύψος επιλέξιμων δαπανών

Κατηγορία δαπανών 1-Αμοιβές ερευνητικού προσωπικού & Κατηγορία δαπανών 2-Αμοιβές υποστηρικτικού της έρευνας (τεχνικού) προσωπικού. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό θα συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας . Επιλέξιμη δαπάνη των Κατηγοριών Δαπανών 1 και 2 αποτελεί το μισθολογικό κόστος. Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος
(μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, και επιμερισμός δώρων εορτών και επιδόματος αδείας) υπολογιζόμενα σε 12μηνη βάση, είναι:

Α.Ερευνητικό Προσωπικό
Α1. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 2100€-2500€
Α2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών* 2000€-2300€ *με 5ετή ερευνητική εμπειρία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφ.2 της παρούσης

Β.Τεχνικό Προσωπικό
Β1. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1800€-2000€
Β2. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 1700€-1900€
Β3. Πτυχιούχος ΤΕΙ 1600€-1800€
Η επιχείρηση που θα επιχορηγηθεί πρέπει να αποδεικνύει με μισθολογικές καταστάσεις το πραγματικό κόστος για κάθε απασχολούμενο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ο υπολογισμός της επιχορήγησης (80%) προς την επιχείρηση βασίζεται στα μέγιστα ποσά που ήδη
αναφέρθηκαν. Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στην σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά περίπτωση (π.χ. bonus), δεν είναι επιλέξιμες.

Κατηγορία δαπανών 3- Συμπληρωματικές Δαπάνες
Περιλαμβάνονται συμπληρωματικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του ερευνητικού έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Μετακινήσεις
  • Συμμετοχή σε συνέδρια
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κλπ
  • Αναλώσιμα
  • Τραπεζικά έξοδα τήρησης λογαριασμών/ έκδοσης εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου
Ο προϋπολογισμός της κατηγορίας Δαπανών 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού μισθοδοτικού κόστους (σύνολο προϋπολογισμού Κατηγοριών Δαπανών 1 & 2)
Προϋπολογισμός € 9.500.000

Κατανομή Προυπολογισμού ανά Περιφέρεια :

Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νησιών, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης : 6.590.000€
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής : 2.784.300€
Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας : 125.700€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων για ένταξη πράξεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους είναι δυνατή από την επόμενη ημερομηνία της έκδοσης της πρόσκλησης και ως την 15 η Μαρτίου 2013 .
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ιστότοπο:
https://apps.gov.gr/minedu/employment/call2012/

μπορειτε να κατεβασετε ολο το πρόγραμμα εδω

Πηγή dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου