Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Νέες θέσεις εργασίας που 'τρέχουν' στην Πελοπόννησο (2 θέσεις στην Κορινθία)

Αναζητώντας νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο alfavita.gr και στα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων συγκέντρωσα, για την τέταρτη εβδομάδα του Νοεμβρίου τις θέσεις που βρίσκονται σε πελοποννησιακά...σύνορα:

Στον ιδιωτικό τομέα, προκύπτουν θέσεις εργασίας στην Κορινθία, την Αργολίδα και την Αρκαδία:

1. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ / Χημικός Μηχανικός SYSHEM
Ν. Κορινθίας


2. Exports Sales Executive LALIZAS HELLAS SA
Ν. Αργολίδας

3. Πωλητής LIDL
Ν. Κορινθίας

4. Merchandiser TASTY FOODS
Ν. Αρκαδίας

Στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» υλοποιεί την Πράξη “ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”, προϋπολογισμού 440.000,00€, με διάρκεια υλοποίησης από 01/07/2012 έως 31/03/2014, στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων που κατοικούν στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης με τα εξής αποτελέσματα: - αριθμός ωφελουμένων που θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις: 50
 • αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 10
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 10
 • αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις (2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις/ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.): 10
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση των 80 ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε αυτή. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου υλοποιούνται Δράσεις όπως μελέτες, δικτύωση, διακρατικότητα, ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, κατάρτιση-επιμόρφωση, πληροφόρηση- συμβουλευτική-υποστήριξη.

Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης-επιμόρφωσης (επιδοτούμενα 6€/ώρα) σε θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης & πράσινης ανάπτυξης, διάρκειας 146 ωρών το καθένα και με αριθμό καταρτιζομένων 20 άτομα ανά πρόγραμμα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ εκτός Μητρώου ανεργίας. 
α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε έναν από τους Δήμους: Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς
β) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων:

Β.Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν έχουν απασχοληθεί για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών,

Γ. Άνεργοι ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο (από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) όριο της φτώχειας στην Ελλάδα.

Δ. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: Μονογονεϊκή χαρακτηρίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο έχει μείνει μόνος/-η και ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων ενήλικων μελών στην οικογένεια, ζει με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί εξαρτημένο από αυτόν/-η (άγαμη μητέρα ή άγαμος πατέρας, χήρος/-α, διαζευγμένος/-η).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • Αίτηση συμμετοχής -Πρόσφατη φωτογραφία
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλου επιδοτούμενου σεμιναρίου τους τελευταίους 2 μήνες)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)
 • Πιστοποιητικό - βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για τους μακροχρόνια άνεργους)
 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Άλλα πτυχία / πιστοποιήσεις (χρήσης Η/Υ, ξένων γλωσσών κ.α.)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί στις ιστοσελίδες www.parnonas.gr, www.topeko-parnonas.gr, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (Λεωνίδιο Αρκαδίας, τηλ. 27570-22807), στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, τηλ. 27553- 60100), Νότιας Κυνουρίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας, τηλ. 27573-60200), Ευρώτα (Σκάλα Λακωνίας, 27353-60015) και Μονεμβασιάς (Μολάοι Λακωνίας, 27323-60526).

Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου έως τις 05 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300.

Εναλλακτικά τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση. Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300
Τηλ.: 27570 22807, fax: 27570 23230, e-mail: info@parnonas.gr
www.parnonas.gr, www.topeko-parnonas.gr
Πληροφορίες: Άννα Κοδέλλα, Άννα Κορδονούρη

Δήμος Αργους - Μυκηνών:

Δέκα εποχικοί υπάλληλοι θα ενισχύσουν τον Δήμο Αργους - Μυκηνών με συμβάσεις έως τις 31 Ιουλίου 2013. ΟΙ ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι:
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, πέντε θέσεις, και
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, τρεις θέσεις.
Θα προσληφθούν, επίσης, ένας Βοηθός Βρεφοκόμος - Παιδοκόμος ΔΕ και ένας Οδηγός χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, επίσης, κατηγορίας ΔΕ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 27510 68574.

Δήμος Λαγκαδά:

Οκτώ θέσεις εποχικού προσωπικού ενέκρινε το ΑΣΕΠ για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Λαγκαδά.

Ειδικότερα, θα προσληφθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα στελεχώσουν έξι ειδικότητες ως εξής:
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, τρεις θέσεις,
 • ΠΕ Παιδιάτρου, μία θέση,
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία θέση,
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου, μία θέση,
 • ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, μία θέση, και
 • ΥΕ Βοηθού Μαγείρου, μία θέση.
Στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου θα τοποθετηθούν δύο επιτυχόντες, στον Παιδικό Σταθμό Ασσήρου και στον Παιδικό Σταθμό Λαγκαδά από τρεις επιτυχόντες, ενώ μία θέση αντιστοιχεί στον Παιδικό Σταθμό Σοχού. Πληροφορίες: 23940 20323.

Στην πρόσληψη δύο εποχικών βρεφονηπιοκόμων ΤΕ και ενός καθαριστή ΥΕ προχωρά το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πλατανιά. Πληροφορίες: 28210 83585.

Δήμος Μονεμβασιάς:

Έξι θέσεις εποχικού προσωπικού θα προκηρύξει ο Δήμος Μονεμβασιάς για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.

Οι θέσεις κατανέμονται σε τέσσερις ειδικότητες. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60586.

Επιστημονικό προσωπικό στο ΤΕΙ Πάτρας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πάτρας, στα πλαίσια του προγράμματος «Innovative strategy for raising awareness of lifelong learning in Greece – INSTALL» με Επιστημονική Υπεύθυνο την Δρ. Σωτηρία Αντωνοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ενδιαφέρεται να συνάψει 4 συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού έργου, ως εξής:

Α. Μια {1) θέση ερευνητή (researcher)(ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο: Υπολογιστική Επιστήμη)
Β. Μια {1) θέση ερευνητή (researcher)(ΠΕ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ))
Γ. Μια {1) θέση ερευνητή (researcher)(ΤΕ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ))
Δ. Μία (1) θέση τεχνικού (technical)(ΤE Ηλεκτρονικής- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Πληροφοριακό Συστήματα)

Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/2012
Πληροφορίες:τηλ. 2610369451, τηλ. 2610369450

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πάτρας, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος "Πολυμεθοδολογία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των νοσοκομειακών υπηρεσιών" (A Multi Methodology for the Effective Planning of Hospitals Services) ενδιαφέρεται να συνάψει 4 συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού έργου, ως εξής:

Α. Μια {1) θέση ερευνητή (Διδακτορικό δίπλωμα στα Μαθηματικά)
Β. Μια {1) θέση ερευνητή (Διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά)
Γ. Μια {1) θέση ερευνητή (Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα)
Δ. Μία (1) θέση για Φοιτητή (Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας)

Καταληκτική ημερομηνία: 03/12/2012
Πληροφορίες:τηλ. 2610369451, τηλ. 2610369450
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: www.teipat.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου