Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Μητρώο παρόχων στο πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος Κατ΄ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων και να υπογράψουν με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ειδική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κατ` οίκον βοήθειας στους δικαιούχους του προγράμματος αυτού, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των ανάπηρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε μονάδες κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Στο περιεχόμενο του Προγράμματος περιλαμβάνονται:
  1. η καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και τη συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας φυσικοθεραπείας, εργο-θεραπείας και οικιακής βοήθειας κλπ. 
  2. η ενημέρωση των Ωφελούμενων για τα δικαιώματά τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας η διευκόλυνση των Ωφελούμενων για την συμμετοχή τους σε πολιτιστικές ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες
 
Για την ένταξη στο Μητρώο Παρόχων και τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (www ika.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Παρόχους Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 25 /10/2012.
 
Για τη συμπλήρωση της Αίτησης απαραίτητη είναι η γνώση και η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και στην αριθ. Φ.80000/οικ. 16011/1709/5- 10-2012 (ΦΕΚ 2717/8-10- 2012 τ. Β’) –ΚΥΑ .
 
Η Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και υπογράφεται στη θέση «Ο ΑΙΤΩΝ», από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση για τη συμπλήρωσή της και για δέσμευση της επιχείρησης που εκπροσωπεί έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με μόνη την υπογραφή του.
 
Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν την γεωγραφική περιοχή, επιπέδου Καλλικρατικού Δήμου, στην οποία μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες κατ οίκον Φροντίδας. Επίσης δηλώνουν και τυχόν άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις (παραρτήματα) πέραν της έδρας στις οποίες δραστηριοποιούνται και με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. 7

Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης , το σύστημα παράγει αυτόματα τον αριθμό της αίτησης με

Ο εν λόγω φάκελος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να αναγράφεται στο εξωτερικό μέρος του η ένδειξη: «Για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος Κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων με φορέα υλοποίησης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
Αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην ακόλουθη ταχυδρομική Δ/νση:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 41-43 Τ.Κ 104 37 ΑΘΗΝΑ (4ος Όροφος)

Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών :
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Πάροχοι του Προγράμματος θα προμηθεύονται το σχετικό υλικό της Πρόσκλησης από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) μετά την ανάρτηση του σχετικού υλικού στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα αναρτώνται αναλυτικές οδηγίες στο δικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου αναφέρονται όλες οι παρεχόμενες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ηλεκτρονικά υπηρεσίες. (www.ika.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου