Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Προκήρυξη κατασκευής μικρού φράγματος στην Κορινθία

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 70.000,00€. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 52.887,58 € (>απάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα ), για Αναθεώρηση 4.022,99 € και για Φ.Π.Α 13.089,43 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας: Κροκιδά 2 Κόρινθος, μέχρι την Πέμπτη … 30/ …11 / 2012... Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2741 360615 & fax: 2741 360617, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τ.Δ.Π, Κ. Δημόπουλος
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 / 12 / 2012.., ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικά1 καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα ανάλογης δυναμικότητας για έργα Υδραυλικά. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.058,00€ και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΗ (6) μηνών και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΚΑΠ 2012 (υπ’ αριθμ. 10 / 212 / 23-05-2012 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου