Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Ο Νέος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην εξέλιξη της παγκόσμιας  οικονομίας και στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, το 2007 πρότεινε μια σειρά  προγραμμάτων ώστε να τονωθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε  όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. 
Τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 έδωσαν μεγάλη έμφαση στην  έρευνα, στη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων για εμπορεύματα, ανθρώπους και  ενέργεια, και συνέβαλαν στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής  αλλαγής, στην επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στη δημιουργία  περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των  φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ θέσπισε απλούς, πρακτικούς και διαφανείς κανόνες για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Ο προγραμματισμός είναι το ουσιαστικό κριτήριο της καλής διακυβέρνησης.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τη νέα έκδοση του  οδηγού για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, ο οποίος έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμος μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου