Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Συμπληρωματικοί διορισμοί εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ 2008 στην Κορινθία

Με την υπ’ αριθμ. 133470/Δ2/26−10−2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/85, Ν. 2525/97, Ν.3255/04, Ν. 3687/08, Ν. 3848/10 και τις με αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/308Α/20548/01−08−2008 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/51/οικ.18881/14−08−2012 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., διορίζονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.05 και ΠΕ12.10 ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Δ/θμια Εκπαίδευση με διετή δοκιμαστική θητεία, με βαθμό ΣΤ’ και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τοποθετούνται στις περιοχές, που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομα κάθε διοριζόμενου στον πίνακα.

Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας, όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος (παρ. 12 του άρ.9 του Ν. 3848/2010).
 
Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 22918/2-11-2012.
 
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα προσληφθούν ένας εκπαιδευτικός στην Αρκαδία και δύο στην Κορινθία:
  • B-Β΄ Αρκαδίας
  • Β-Α΄ Κορινθίας
  • Β-Γ΄ Κορινθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου