Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Τρεις θέσεις στην Αρχαιολογική υπηρεσία Κορίνθου για έργα στο Μούλκι

Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού για την εκτέλεση του Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες – Εργασίες» της Πράξης Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δημοτικού Διαμερίσματος Μουλκίου που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι». Θα απασχοληθεί στην Τοπική Κοινότητα Μουλκίου Δήμου Σικυωνίων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για δύο (2) μήνες έκαστος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 θέση:
Μηχανικός ΤΕ – Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων με εξειδίκευση στην σχεδίαση αρχαιολογικών καταλοίπων


2 θέσεις:
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (για αρχαιολογικές – οικοδομικές εργασίες)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΛΖ ΕΠΚΑ, Αρχαία Κόρινθος 20007 υπόψιν κας Βέργου ή κας Πάνου (τηλ. επικοινωνίας: 2741032650) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 06- 12-2012 έως 12 -12-2012).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την προκήρυξη ΕΔΩ.
Το έντυπο της αίτησης ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου