Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Προσλήψεις εποχικών στα Νοσοκομεία

150 θέσεις εποχικών έχουν εγκριθεί για τα Νοσοκομεία στην 6η Υγειονομική Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου. Συγκεκριμμένα, θα προσλήφθούν 43 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, 21 νοσηλευτικό προσωπικό ΜΕΘ, 42 επιστημονικό παραϊατρικό προσωπικό και 44 λοιπό προσωπικό. Διαβάστε λεπτομέρειες από το e-dimosio.gr:

Εκτός ΑΣΕΠ θα γίνουν οι 777 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείο ήταν οι συγκεκριμένες προσλήψεις να γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ωστόσο αποφασίστηκε τελικώς οι διαδικασίες να γίνουν μέσω επικουρικών καταλόγων. Η κατανομή του νέου επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας (ιδιωτικού δικαίου) αφορά 220 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 θέσεις προσωπικού της ΜΕΘ, 220 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 θέσεις βοηθητικού προσωπικού.


Μοριοδότηση

Για την πρόσληψη του ανωτέρω  προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.»

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκ νέου, ή αυτές που θα κατατεθούν για πρώτη φορά  θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
4. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
5. Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για τους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής.
6. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας (από την υπηρεσία του οικείου φορέα για δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ιδιώτες ή όπου δεν είναι δυνατή από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση αντίστοιχων ενσήμων).
7. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων.

Το επικουρικό προσωπικό κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων.

Στοιχεία επικοινωνίας για τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
27413 61400   
27413 61809   
27413 27413

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ    ΝΑΥΠΛΙΟ 21 100   
27520 27309
27520 23605
27520 28637
27523 61172   
27520 22272

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ    ΣΠΑΡΤΗ 23 100   
27310 28671   
27310 93364   
27310 93158

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 99 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
27210 46000
27210 94500-8
27210 46190   
27210 33666

Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 21200  ΑΡΓΟΣ
27510 64290   
27510 64199   
27510 69553

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΤΕΡΜΑ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ
2713 601700        
2710 238175

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
(ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
5ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ
2713600-500   
2713600524
2713600525   
2710 223841

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ    ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 13   
27610 24051   
27610 24270   
27610 62209

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
27320 22374
27320 22035
27320 22769
27320 22769

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου