Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Διαγωνισμός για πλήρωση κενών θέσεων συμβολαιογράφων- 9 στην Κορινθία!

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 27-2-2013. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 22-2-2013.

Ο διαγωνισμός διενεργείται

Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιά, Πάτρας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.

Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό οφείλει πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης αυτού να υποβάλει στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (την οποία μπορεί να αναζητήσει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www.ministryofjustice.gr), στην οποία θα δηλώνει απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου που επιθυμεί να διορισθεί, καθώς και τα εξής:

1. Ότι έχει τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 19, 20 και 21 του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι και όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του Υποθηκοφύλακα η προσκόμιση πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 23 του Ν. 2830/2000, δηλαδή:α) Προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα

για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. β) Προκειμένου για άνδρα ότι είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα γενικά Μητρώα των δημοτών. γ) Ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης.δ) Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. ε) Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις: κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. στ) Ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση. ζ) Ότι δεν έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου, λόγω ποινικής

καταδίκης. η) Ότι δεν έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.

Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2830/2000.

Στην ίδια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα:

α) Προκειμένου για Έλληνες πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου. Προκειμένου για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου. β) Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων εξήντα (60) ευρώ.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε 

δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν. 2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική). Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές. Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων. Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθορισθεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr).

Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων στην Πελοπόννησο είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 • Ειρηνοδικείο Ναυπλίου 1
 • Ειρηνοδικείο Ναυπλίου (Λυγουριό) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Επιδαύρου) 1
 • Ειρηνοδικείο Άργους (Αχλαδόκαμπος) 1
 • Ειρηνοδικείο Άστρους (Τυρός) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Πρασιών) 1
 • Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Ερμιόνη) 1
 • Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι) 2
 • Ειρηνοδικείο Κορίνθου 1
 • Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αθίκια) 1
 • Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αγ. Θεόδωροι) 1
 • Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Λουτράκι) 2
 • Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Σοφικό) 1
 • Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου 1
 • Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου (Ακταίον) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δερβενίου) 1
 • Ειρηνοδικείο Νεμέας 1
 • Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης (Καρύταινα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Καρύταινας) 1
 • Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Λεβίδι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ορχομενού) 1
 • Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Καστρί) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τανίας Δολιανών) 1
 • Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Στεμνίτσα) 1
 • Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Τρόπαια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τροπαίων) 2
 • Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Βαλτεσινίκο) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τροπαίων) 1
 • Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Λαγκάδια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τευθίδος) 1
 • Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μονεμβασιά) 1
 • Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι) 1
 • Ειρηνοδικείο Σπάρτης 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 • Ειρηνοδικείο Πατρών 4
 • Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 2
 • Ειρηνοδικείο Γαστούνης 1
 • Ειρηνοδικείο Ζακύνθου 1
 • Ειρηνοδικείο Πύργου 1
 • Ειρηνοδικείο Πύργου (Επιτάλιο) 1
 • Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Δίβρη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Λαμπείας) 1
 • Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Κοντοβάζαινα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ελευσίνος Πελοποννήσου) 2
 • Ειρηνοδικείο Ακράτας 2
 • Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων 1
 • Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων (Αροανία) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αροανίας) 1
 • Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 2
 • Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (Χιονάτα) 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 • Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 1
 • Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Κάμπος Αβίας) 1
 • Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Αλαγονία) 1
 • Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Πεταλίδι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Παμίσου) 1
 • Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας 1
 • Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας (Ν. Φιγαλεία) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ν. Φιγαλείας) 1
 • Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) 1
 • Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Φλεσσιάδα − Χώρα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Φλεσσιάδος) 1
 • Ειρηνοδικείο Γυθείου (Αρεόπολη) 1
Δείτε όλες τις περιφέρειες Εφετείων με κενές θέσεις ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου