Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Θέσεις εκπαιδευτικών από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στην Πελοπόννησο

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ7, «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ8 και «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ9, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και με βάση τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 19104/23-11-2012, 19105/23-11-2012 και 19106/23-11-2012 Αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και την 671/35/15-11-2012 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:
  • Αργολίδος
  • Αρκαδίας
  • Κορινθίας
  • Λακωνίας
  • Μεσσηνίας

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr . Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e - mail ή με fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από Τρίτη 4/12/2012 έως και Πέμπτη 13/12/2012
και ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) .
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως από Τρίτη 4/12/2012 έως Πέμπτη 20/12/2012 στη Διεύθυνση :
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα
(Κεντρική Γραμματεία , 3ος όροφος)


Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου