Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Υποτροφίες για διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής Ερευνών θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα  υποτροφιών διδακτορικών διατριβών «Πέλοπας» στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της  έρευνας από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Σκοπός του  προγράμματος «Πέλοπας» είναι η ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση διατριβής σε πλαίσιο πλήρους απασχόλησης, με έμφαση σε εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν κάποια άλλη οικονομική ενίσχυση για την υποστήριξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πέλοπας» κάθε ημερολογιακό έτος χορηγούνται δύο υποτροφίες  εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, σε δύο διαφορετικές θεματικές περιοχές (μία σε κάθε θεματική).
 
Οι θεματικές ενότητες που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Ερευνών για την πρόσκληση του 2012 (δεύτερη πρόσκληση) είναι οι Επιστήμες Οικονομίας - Διοίκησης και οι Θετικές Επιστήμες και  Επιστήμες Υγείας. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών το ύψος των υποτροφιών για το 2012 είναι  23.375 ευρώ ανά υποτροφία. Το σύνολο της χρηματοδότησης θα αφορά αποκλειστικά στην αμοιβή  του υποψήφιου διδάκτορα που θα επιλεγεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων υποτροφιών στο πρόγραμμα έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα οποία μπορούν βάσει νόμου να επιβλέψουν διδακτορικές διατριβές,  υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έχουν  αναλάβει υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να υποβάλει μέχρι μια πρόταση ανά  έτος.
 
Ο υποψήφιος διδάκτορας που θα λάβει την υποτροφία μπορεί είτε να ξεκινήσει την εκπόνηση της
διδακτορικής του διατριβής μετά την επιλογή του από τον επιστημονικό υπεύθυνο, είτε να βρίσκεται
στα δύο πρώτα έτη της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Η αμοιβή του υποψήφιου
διδάκτορα μέσω της υποτροφίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8000 ευρώ ανά έτος.
 
Υποχρεώσεις υπευθύνων εγκεκριμένων προτάσεων
 
Στο τέλος κάθε έτους θα υποβάλλεται λεπτομερής έκθεση από τον επιβλέποντα της διατριβής που θα
περιλαμβάνει και τις δημοσιεύσεις που προέκυψαν από το έργο. Σε περίπτωση μη υποβολής έκθεσης
θα διακόπτεται αυτομάτως η υποτροφία. Η τελική έκθεση μαζί με όλες τις δημοσιεύσεις και
ανακοινώσεις που προέκυψαν θα υποβάλλεται εντός εξαμήνου από την λήξη του έργου.
 
Διαδικασία υποβολής προτάσεων
 
Για την υποβολή της πρότασης πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά η σχετική φόρμα υποβολής (αρχείο word) χωρίς τροποποιήσεις στο μέγεθος της γραμματοσειράς και των περιθωρίων των  σελίδων. Η πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι ενότητες της πρότασης και
οι σχετικές οδηγίες παρατίθενται στη συνέχεια:
 
1. Περίληψη της πρότασης (Abstract). Μέγιστο 1 σελίδα.
 
2. Στόχος (Aim of the study). Μέγιστο 2 σελίδες. Περιγράψτε το/τους στόχο/στόχους της  πρότασης.
 
3. Σημερινή γνώση στο θέμα (State-of-the-art). Μέγιστο 2 σελίδες. Παραθέστε το σημερινό  διεθνές επίπεδο στη γνώση του θέματος που πραγματεύεται η πρόταση.
 
4. Διαδικασία και μεθοδολογία του προγράμματος (Procedures and Methodology). Μέγιστο 3  σελίδες. Αναφέρατε τις διαδικασίες με τις οποίες θα επιτευχθεί ο ερευνητικός στόχος του  προγράμματος. Περιγράψτε τη μεθοδολογία, αναλύοντάς την σε Πακέτα Εργασίας (WP) για  καθένα από τα οποία δώστε ένα συνοπτικό τίτλο και μια περιγραφή. Για κάθε Πακέτο Εργασίας  αναφέρατε τα αναμενόμενα Παραδοτέα (D). Αναφέρατε τυχόν ανάμιξη μελών ΔΕΠ ή Ερευνητών  ερευνητικών φορέων της χώρας ή και από την αλλοδαπή, τόσο στη πρόταση σύνθεσης της  Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, όσο και στην ενεργό ανάμιξή τους για την εκπόνηση της  διατριβής. Αναφέρατε το επίπεδο επάρκειας της διαθέσιμης οργανολογίας εάν απαιτείται, για την  εκπόνησή της.
 
5. Σκοπιμότητα, σημασία και συμβολή του προγράμματος (Project Goals and Objectives – Expected results). Μέγιστο 2 σελίδες. Περιγράψτε τη σκοπιμότητα και σημαντικότητα  εκπόνησης της προτεινόμενης διατριβής και τη συμβολή της στη θεματική που εμπίπτει, στη  δημιουργία πρόσθετης αξίας και πιθανά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
6. Αναφορές (References)
 
Το συνολικό μέγεθος της πρότασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 σελίδες, πλέον των αναφορών.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου  2013 στις 14.00 στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.Οι προτάσεις  υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα σε έντυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD.
 
Πληροφορίες: Μαρία Χριστοδημητροπούλου, τηλ. 2710230380, email: mchristo@uop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου