Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας της Κορινθίας (πρόγραμμα ΕΣΠΑ)

Με πάσα επιφύλαξη και εφιστώντας την προσοχή στους ενδιαφερόμενους ανέργους, αναδημοσίευω την ακόλουθη προκήρυξη για το πρόγραμμα επανακατάρτισης ανέργων ευπαθών ομάδων που 'τρέχει' στην Κορινθία. Και αυτό διότι οι συμμετέχοντες άνεργοι σε αυτά τα προγράμματα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της zougla.gr παγιδεύονται, χάνοντας τα όποια δικαιώματα τους παρέχει η κάρτα ανεργίας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πληρώνουν το χαράτσι και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν καταβάλλεται το χρηματικό αντίτιμο των κουπονιών κατάρτισης. Το θετικό βέβαια στο πρόγραμμα που υλοποιείται από την αναπτυξιακή σύμπραξη Περίανδρος είναι -ως φαίνεται- να υπάρχουν 100 θέσεις εργασίας ώστε να προωθηθούν σε επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς. Μπορούν ωστόσο να συμμετέχουν μόνο:
· Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
· Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια*
· Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
· Μετανάστες
· Άτομα με Αναπηρία


Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ:

Σε διπλό φιάσκο κατέληξε η «πρόσκληση» παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης που εξέδωσε, τον περασμένο Ιούλιο, ο ΟΑΕΔ για όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους της χώρας.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες παραμένουν χωρίς δουλειά μέχρι και σήμερα, ενώ, επιπλέον, καλούνται να πληρώσουν και το χαράτσι της ΔΕΗ, καθώς διαγράφηκαν από τις λίστες των μακροχρόνιων ανέργων! Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η κυβέρνηση έκανε τη δουλειά της, καθώς χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατόρθωσε να μειώσει τους δείκτες της ανεργίας, έστω και... εικονικά!

Όπως αναφερόταν στους όρους, η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης αποτελούσε και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι εργάζονταν κάποιος κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, το επίδομα ανεργίας θα διακοπτόταν έως ότου ολοκληρωνόταν τα μαθήματα.

Εκείνα όμως που «χάνουν» είναι περισσότερα από όσα «κέρδισαν». Από τη μία «εξαφανίστηκαν» τα μόρια που είχαν -με κόπο- συγκεντρώσει, προτού ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα τους χρησίμευαν σε τυχόν προκηρύξεις για νέες θέσεις εργασίας. Αφετέρου καλούνται να πληρώσουν το χαράτσι λες και είναι πλήρως «εργαζόμενοι» πολίτες.

«Νοιώθω εξαπατημένος και πολύ αδικημένος. Τελικά πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος», είναι τα λόγια ενός εκ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά το γραφείο τύπου του ΟΑΕΔ επεσήμανε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης δίδουν κάποια εφόδια στους άνεργους προκειμένου να βγουν στην αγορά εργασίας και γι' αυτό το λόγο κόβονται και κάποια «προνόμια» από εκείνα που είχαν μέχρι τότε οι συμμετέχοντες...

Το πρόγραμμα κατάρτισης:

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

1. Στόχοι/ αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:
Μέσω της υλοποίηση της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην αγορά εργασίας 100 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, Μετανάστες, ΑΜΕΑ), με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που παρέχει η περιοχή της Κορινθίας στον πρωτογενή τομέα, στον τουριστικό τομέα, στον τομέα βιομηχανικών κατασκευών, στο τομέα εμπορίου - παροχής υπηρεσιών, αλλά και στο τομέα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ( γυναικείοι συνεταιρισμοί)
Από την υλοποίηση των δράσεων του Έργου θα ωφεληθούν 100 άτομα για επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ως ακολούθως:
 • 60 άτομα επιδιώκεται να προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Κορινθίας με την επιδίωξη παράλληλης αξιοποίησης προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ (πχ Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης).
 • 20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση ατομικών νέων επιχειρήσεων (με την επιδίωξη την επιδίωξη παράλληλης αξιοποίησης προγραμμάτων ΟΑΕΔ Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, αλλά και άλλων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων του ΕΣΠΑ για την σύσταση νέων επιχειρήσεων , ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης,ΕΠ Αποθεματικό Απρόβλεπτων, κλπ).
 • 20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με βάση το Ν. 4019 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»). Θα υποστηριχθεί μέσω του προγράμματος η τη σύσταση (2) δυο αντίστοιχων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού - συνεταιρισμών γυναικών με σκοπό την παραγωγή και πώληση παραδοσιακών τροφίμων – γλυκών αλλά και την παραγωγή διάφορων χειροποίητων τοπικών προϊόντων της Κορινθίας.
2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:
Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
 • Άμεση Δικτύωση των ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος με Κορινθιακές επιχειρήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση εργασίας.
 • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ωφελούμενων του προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες απασχόλησης του καθενός στα εξής αντικείμενα
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων (αρχική συμβουλευτική, συμβουλευτική με στόχο την ψυχοκοινωνική
  υποστήριξη και την επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων, συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την
  επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελούμενων)
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική υποστήριξη των
  ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων της Κορινθίας που θα προσλάβουν ωφελούμενους
3. Εταίροι:
Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι:
1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
4. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
5. EEO GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
6. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
7. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
8. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
9. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ)
10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ)
12. ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των
δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους,
καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων του.

4. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
γ) να ανήκουν επιπλέον σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:
· Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
· Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια*
· Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
· Μετανάστες
· Άτομα με Αναπηρία

5. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Υποχρεωτικά:
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ανέργου)
4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
6. Αντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης αναπηρίας για τα ΑμεΑ
7. Άδεια παραμονής για τους μετανάστες
8. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
9. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών
10. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
11. Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας σε συνάφεια με το αντικείμενο της Πράξης

6. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και τυχόν περισσότερες πληροφορίες:
(α) στη διεύθυνση του συντονιστή εταίρου:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ
Κωστή Παλαμά 53, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος, τηλ. 27410-22344
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κα. Ηλιοπούλου Φωτεινή – κα. Πυργάκη Ελένη
(β) στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ:
www.keknkor.gr, www.kmop.gr, www.ppel.gov.gr, www.cbp.gr, www.korinthiacc.gr, www.eeogroup.gr,

7. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται από 14/11/2012 έως 30/11/2012, ώρες: 10:00-15:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ
Κωστή Παλαμά 53, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος, τηλ. 27410-22344
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις, με συστημένη επιστολή.
Προσοχή - Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Βρείτε ΕΔΩ το έντυπο της αίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου